ISI Web of Knowledge     https://isiknowledge.com/

 

        Националният абонамент за информационната платформа на THOMSON REUTERS – ISI WEB OF KNOWLEDGE включва следните бази данни:

        Web of Science: достъп до световната водеща научна литература в областта на естествените, социалните науки, изкуство и хуманитаристика, както и подложените на информационен анализ доклади от научни форуми.

* Science Citation Index Expanded (1985-present)
* Social Sciences Citation Index (1985-present)
* Arts & Humanities Citation Index (1985-present)
* Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)
* Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)

 

        Derwent Innovations IndexSM (1963-present) - патентна информация от базите от данни: Derwent World Patent Index® и Patents Citation Index®. Абонирани са:

* Chemical Section (1963-present)
* Electrical and Electronic Section (1963-present)
* Engineering Section (1963-present)

 

       Biological Abstracts® (1985-present) - база от данни в областта на науките за живота - от ботаника и микробиология до фармакология.

 

        MEDLINE® (1950-present) - водеща база от данни в света в областта на медицината и сродните науки (биомедицина, науки за живота, обществено здравеопазване, клинични грижи, наука за растенията и животните), създадена от Националната библиотека по медицина на САЩ.

 

    Journal Citation Reports® (2007-2007) – фактографска база от данни за информетричен и наукометричен анализ, създадена на основата на данни, които ежегодно постъпват в Science Citation Index и Social Science Citation Index. JCR отразява продуктивността и степента на използване на научните списания от световното научно общество. Основните четири индикатори за информетричен анализ, с които борави JCR са: Impact Factor, Immediacy Index, Cited Half Life и Citing Half Life. Абонирани са:

* JCR Social Sciences Edition (2007)
* JCR Science Edition (2007).

   

Кратко ръководство за потребителя