Open Access

 

    "През последните години все повече набира скорост инициативата “Отворен достъп” (Open Access Initiative). Става въпрос за свободен, открит достъп до научната информация, което води до коренна промяна в традиционната схема за разпространение на научните знания. Тази промяна се провокира от редица фактори, най-съществените от които са: бързото развитие на информационните и комуникационните технологии, непрекъснато растящите цени на научните издания (книжни и електронни), както и необходимостта от бърз и лесен достъп до научна информация и данни, поради драстичното увеличаване на техния обем вследствие развитието на научните изследвания през 21 век. Не без значение е и съпротивата на обществото към “двойното заплащане” за научни изследвания със средствата на данъкоплатците – един път науката се финансира от националните бюджети, втори път научните организации или самите учени трябва да плащат за публикуването на научните си резултати на издателства и разпространители на информация и данни.

    Една от актуалните задачи на съвременните научни организации е поддържането на репозиториуми или научни архиви, осигуряващи свободен достъп до електронните публикации на учените от организацията. Тази дейност се поема от библиотеките.

  Понятието “отворен достъп” се отнася за електронните публикации, достъпни в мрежовото пространство, освободени от лицензионни и правни ограничения и безплатни за потребителя. Това са научните публикации, които учените предоставят свободно за четене онлайн, ползване и разпространение. Всеки учен сам преценява кои публикации да предостави за свободен достъп. Най-съществената част от тях са статиите в рецензираните научни списания, но в отворения достъп се включват и всички други материали и текстове, които не са публикувани, но се пускат онлайн за коментар или известяване за научни резултати. Счита се, че този подход е от полза за развитието на обществото, тъй като научните постижения и данните от научните изследвания моментално стават достояние на всички интересуващи се, без да се изразходват време и средства за тяхното осигуряване. Свободният достъп създава благоприятна среда за нови идеи. Той означава свобода, сътрудничество и справедливост."

   Повече по темата: www.iae-bg.com/current/open-access/

  Димчев, Александър. Откритият достъп до информацията и неговото място в научните комуникации. ББИА онлайн, 2012, 2 (2): 4-15. www.lib.bg/publish/broeve/2012/BBIA_online_2_2012.pdf