Google Scholar 

scholar.google.bg/

 

        Google Наука предоставя лесен начин за неограничено търсене на научна литература. От едно и също място можете да търсите в много дисциплини и източници: рецензирани публикации, научни разработки, книги, резюмета и статии от академични издателства, професионални общности, репозиториуми, университети и други научни организации.

        Google Наука ви помага да намерите най-подходящото изследване от академичния свят.

        Позовавания в Google Наука - Тази функция в Google Наука предоставя на авторите лесен начин да проследяват цитиранията си. Можете да проверявате кой се позовава на публикациите ви, да съставяте графика на позоваванията във времето и да изчислявате няколко показателя за тях.